ساخت چالش خانواده

با ساخت چالش خانوادگی میتونی متوجه بشی خانوادت چقدر تورو میشناسن . پاسخ سوالات رو خودت انتخاب میکنی و لینک سوالات رو برای خانوادت میفرستی بعد متوجه میشی چقدر خانوادت میشناسنت.


1/10
کی بیشتر کمک میکنه تو خونه ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی بیشتر تو فضای مجازی فعاله ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی مهربون تره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی تیزهوش تره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی بیشتر ظرف میشکونه ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی بیشتر عاشق بیرون رفتنه ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی خوشتیپ تره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی تو خونه شیطون تره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی محافظ کارتره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی با نظم تره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر

1/10
کی شکمو تره ؟

پدر

مادر

پدر و مادر

خواهر و برادر